Rockesholm
Man tror att Rockesholm uppfördes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet av ägarna till Rockesholms Bruk.

Rockesholm

Man tror att Rockesholm uppfördes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet av ägarna till Rockesholms Bruk.

Kan vara ett 1600-tals timmerhus hitflyttat tidigt 1700-tal. Byggt av någon ägare till Rockesholms bruksegendom i Grythytte socken. Donerades 1822 till brunnen av brukspatron A H Groen. Det kallades ibland i skrifterna för Groenska Byggningen. Huset har under flera årtionden tjänat som läkarmottagning för första klassens gäster.

Delar att se i denna byggnad:
- Brunnsapotek från 1880 - 1920-tal
- Läkarmottagning från 1900-1920
- Mineralvattenutställning

Prästgården hör till de äldre byggnaderna på Loka Brunn.

Prästgården fick sitt namn runt 1775, då lagmannen Samuel Kniberg sålde huset på lotteri med 25 lotter á 1 rikdaler styck. Vinsten utföll på lott nummer 13 som köpts av kyrkoherden i Leksan, doktor Gustaf Enebom, som på stående fot skänkte huset till brunnen med det villkor att det ena rummet skulle disponeras av tjänstgörande brunnspredikant.

År 1794 bodde så en brunnspredikant där med namnet Jonas Alsterlund. Han tycks ha glömt de egentliga ägarförhållandena eftersom han 1816 skänkte huset till brunnen som bostad åt brunnsgästerna.

Delar att se i denna byggnad:
- Bad och behandlingar
- "Badhus"

Alkvettern var ursprungligen ett envåningshus av parstugetyp. Huset såldes av löjtnant Anton af Geijerstam till brunnen för 200 kr. Köpet transporterades på grosshandlaren J Schmidt som år 1815 skänkte byggnaden till brunnen. Vid ett ägarbyte inom området blev huset privatägt igen fram till år 1893 då det såldes till brunnen för 800 kr.

Delar att se i denna byggnad:
- Källrummet
- 1700-tals rum
- Loka Brunns historia
- Kurortsrörelsen i Sverige
- Kurorterna i ett internationellt perspektiv
- Socitetssalongen
- 1.sta klass boende. Interiör från omkring 1880
- 1960-talsrum
- Gratist och lasarettsverksamhet

Inför kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika besök på Loka Brunn 1761 tillkallades en bygg- och murarmästare från Örebro för att uppföra ett ungskomplex inrymt i en provisorisk köksbyggnad. De Kungliga gästerna med svit fick intaga sina måltider i ett stort uppslaget tält.

Byggnaden fick 1763 disponeras av traktören Anders Fischer, som påföljande år ålades att reparera densamma. 1813 skänktes Kungsköket till brunnen av kung Karl XIII.

Köket användes i mitten av 1920-talet för tillagning av brunnsgästernas mat. Idag används byggnaden till kurortsmuseet. Än idag bakas bröd i stenungnarna.

1641
1641
Urban Hjärne, den svenska kurortsrörelsens grundare föds.
1725
1725
Vattnet undersöks av Magnus von Brommel.
1726
1726
Loka Brunn öppnar som kurort. Loka får sin första läkare Eric Victorin.
1746
1746
Carl von Linné gästar Loka Brunn och skriver en rapport och lovordar källans vatten i sin ”Västgötares”.
1759
1759
3 oktober erhåller Loka Brunn det kungliga privilegiebrevet undertecknat av kung Adolf Fredrik.
1760
1760
Någon gång på 1760-talet uppfördes Mangelboden. Det tjänade under en tid som brunnshäkte.
1761
1761
Kung Adolf Fredrik med familj vistas på Loka Brunn. 4 juli hålls konselj i Loka om kungens hälsa och vistelse i Loka. Detta år antages de första brunnsreglerna.
1762
1762
Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika återkommer tillsammans med hovet till Loka Brunn. Professor Petter Jonas Bergius undersöker gyttjan.
1770
1770
Under 1770-talet besöker Kung Gustav III Loka vid fem tillfällen.
1803
1803
Dalen byggdes som ett modernt badhus.
1822
1822
Lokas nuvarande kyrka och den tredje i ordningen byggdes klart.
1840
1840
Den kända svenska vetenskapsmannen J J Berzelius besöker Loka två somrar i rad.
1857
1857
Statsmedel beviljades till brunnslasarettet Hvilan. Lasarettet bestod av 4 salar med 12 bäddar i varje sal.
1897
1897
Parkvillan byggs.
1900
1900
Finnhyttan byggs.
1908
1908
Den världsberömda sångernskan Christina Nilsson, gift de Casa Miranda, gästade Loka Brunn under fem somrar.
1914
1914
Lilla Socitetshuset byggs för andra klassens gäster.
1923
1923
Elektricitet drogs fram till brunnen.
1933
1933
Loka får sin första vattentoalett.
1944
1944
En stiftelse bildas, sorterad under hovmarskalkämbetet. Ska tillvarata brunnens ekonomi.
1995
1995
Kungsträdgården återskapas.
1996
1996
Sveriges Kurortsmusem öppnas.